samenstadjesterker

Samen voor een sterker West-Brabant-West

Wij wonen en werken in West-Brabant West. Een prachtig gebied met veel kansen, waarbinnen de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom kerngemeenten zijn. Twee gemeenten met ieder een geheel eigen identiteit en cultuur, die samen onze regio nog sterker kunnen maken. Want hoewel de gemeenten op veel punten al samenwerken, zijn er nog veel meer kansen en uitdagingen waarin een gezamenlijke aanpak veel extra kan en moet opleveren om niet op achterstand te raken!

Daarom roepen wij de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom op meteen na de verkiezingen de handen ineen te slaan. Bijvoorbeeld door gezamenlijke doelen op te nemen in de collegeprogramma’s en gezamenlijk te werken aan die doelen. Wij zijn uiteraard bereid om creatief mee te denken én te doen. Gemeenten, mobiliseer de creativiteit van bedrijven, burgers en kennisinstellingen. Want samen sta je sterker!

Samen voor betere zorg

West-Brabant-West kent een sterke vergrijzing. Om de steeds groter wordende groep ouderen goede zorg te kunnen blijven bieden, is samenwerking onontbeerlijk. We zien uitdagingen, maar zeker ook kansen. Maar dan moeten de gemeenten wél meer samenwerken.

Senior Friendly Regio

Samenwerken doen de zorginstellingen in de regio al, binnen de stichting WestWest. En ook de gemeenten hebben de handen al ineen geslagen om te komen tot een Senior Friendly Regio. Om écht stappen te kunnen zetten, is echter meer nodig.

Niet alleen ziekenhuizen en zorginstellingen

Om maar een paar zaken te benoemen: de zorg die ouderen nodig hebben, wordt geleverd door duizenden, zo niet tienduizenden mensen. Dat vraagt om een prettig vestigingsklimaat voor de gezinnen van deze mensen en goed onderwijs in de regio. Betere zorg is dus niet een kwestie van ziekenhuizen en zorginstellingen alleen.

Hoewel het gezamenlijke initiatief om te komen tot een Senior Friendly Regio een mooi voorbeeld is van samenwerking tussen de gemeenten, kan en moet er meer gebeuren. Het gaat immers niet alleen om de zorg in de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen, maar om alle zaken die het leven van vaak kwetsbare ouderen raken. Om passende huisvesting. Om het vinden van manieren waarop zij sociaal en cultureel kunnen blijven meedoen met de maatschappij. Om mobiliteit – en niet alleen binnen de eigen gemeenten. En om openbare ruimte en gebouwen die toegankelijk en prettig zijn voor ouderen.

Nauw verweven

Eigenlijk geeft de aanpak om tot een Senior Friendly Regio te komen nadrukkelijk aan hoe nauw verweven zorg, onderwijs en omgeving zijn met het persoonlijke domein van de bewoners van onze regio. Daarom roepen de zorginstellingen op tot een nauwere samenwerking tussen de gemeenten in ons werkgebied Roosendaal en Bergen op Zoom.

Samen voor beter onderwijs

Er is in onze regio volop bedrijvigheid en al die bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Er is een breed onderwijsaanbod en met de komst van Avans naar Roosendaal worden mooie stappen gezet om jongeren in onze regio te houden. Nóg beter zou het zijn om boven de individuele steden uit te stijgen en te bezien of we - door een gezamenlijke, regionale vraag - hbo- en wo-opleidingen (gedeeltelijk) in onze regio kunnen laten verzorgen. Verdere samenwerking tussen de gemeenten én de onderwijsinstellingen is daarbij van levensbelang.

Onderwijstafel

Daarom willen wij dat de nieuwe gemeentebesturen een gezamenlijke onderwijstafel organiseren, waarin de wethouders onderwijs (en eventuele economie) samen met bestuurders van onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven uit de hele regio een gezamenlijke onderwijsagenda opstellen. De schaalgrootte van de regio is daarbij een groot voordeel. Door intensieve samenwerking wordt het geheel groter dan de som van de delen, wat een grote aantrekkingskracht kan hebben op onderwijsaanbieders.

Ondernemerschap

Om onze regio succesvol en concurrerend te houden, is het stimuleren van ondernemerschap belangrijk. Wat ons betreft gebeurt dat in alle onderwijsvormen. Want de start-ups van nu zijn de banenmotors van morgen.

Passend onderwijsprogramma

De vragen van werkgevers in de regio moeten worden vertaald in een passend, breed onderwijsprogramma. Dat moet nadrukkelijk niet alleen op studenten gericht zijn, maar ook op werkenden. Want alleen door ‘een leven lang leren’ blijven werkenden aantrekkelijk voor werkgevers en hebben werkgevers de beschikking over gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast moet er aanbod zijn voor doelgroepen die extra aandacht nodig hebben, zoals laaggeletterden, nieuwe Nederlanders en mensen die een tweede onderwijskans nodig hebben. Voor een écht passend aanbod moeten we over de gemeentegrenzen heen kijken. Daarom roepen wij de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom op om meteen na de verkiezingen werk te maken van een Onderwijstafel.

Samen voor een betere economie

Groei

De groei zit er in, ook in West-Brabant. De regio groeit echter minder hard dan het landelijk gemiddelde op het gebied van economie, aantal bedrijven en werkgelegenheid. Samen kunnen we ons, richting provincie, het Rijk en de Europese overheid, inspannen om de groei te versnellen.

Maakindustrie

Onze regio heeft een ideale ligging, vlakbij de havens van Rotterdam en Antwerpen. De logistieke sector heeft West-Brabant-West de laatste jaren al gevonden, maar het zou voor de ontwikkeling van de regio goed zijn als daar ook hoogwaardige maakindustrie bij zou komen. Om deze bedrijven met open armen te kunnen ontvangen, is een aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat van levensbelang. En dat betekent niet alleen ruimte op bedrijventerreinen, maar ook mooie woonvoorzieningen en een goed arbeidsaanbod.

Jonge gezinnen en jongeren

Hier liggen kansen en taken voor de beide gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, want zonder gekwalificeerde medewerkers zijn bedrijven nergens. Zeker nu we weten dat het arbeidsaanbod afneemt in met name de leeftijdsgroep 25-45 jaar en dat de vergrijzing ook toeneemt. Om daar tegenwicht aan te bieden, moet het voor jonge gezinnen aantrekkelijker worden om hier te komen wonen en is het zaak om te voorkomen dat de jongeren die er zijn, vertrekken naar de Randstad of naar Oost-Brabant. Een goed cultureel en woonklimaat zijn onontbeerlijk en we dagen de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom uit om samen een voortrekkersrol te pakken om de hele regio naar een hoger plan te tillen.